خودروی هوشمند الکتریک

حمایت از جمشید آرین، مخترع ایرانی خودروهای هوشمند الکتریک iEV

حمایت از جمشید آرین، مخترع ایرانی خودروهای هوشمند الکتریک iEV

خودروی هوشمند  الکتریک

اولین خودروی الکتریک هوشمند جهان توسط مهندس جمشید آرین اصل در کشور ایران طراحی و ساخته شد اما از سال 1381 تاکنون به خط تولید نرفته است.

لینک مستندهای ساخته شده توسط جمشید آرین:

۱- مستند من آرین هستم

۲- مستند مافیای خودرو، قسمت اول

۳- مستند مافیای خودرو، قسمت دوم

۴- مستند مافیای خودرو، قسمت سوم

۵- مستند مافیای خودرو، قسمت چهارم

۶- کارخانه‌ام را آزاد کنید


مجموعه پوسترهای «ساخت ایران» مناسب برای اینستاگرام

خودروی هوشمند الکتریک IEV2 مهندس جمشید آرین

خودروی هوشمند الکتریک مارس Mars 5s جمشید آرین 

خودروی هوشمند الکتریکی IEV Mars 7S مهندس جمشید آرین 

پوستر1: ساخت ایران

خودروی هوشمند الکتریکی IEV2

پوستر2: ساخت ایران

خودروی هوشمند الکتریکی

IEV Mars 5S

پوستر3: ساخت ایران

خودروی هوشمند الکتریکی

IEV Mars 7S

 خودروی هوشمند الکتریک IEV7 مهندس جمشید آرین

 ایستگاه شارژ هوشمند ساخت مهندس جمشید آرین

خودروی هوشمند الکتریکی IEV2 ساخت مهندس جمشید آرین 

پوستر4: ساخت ایران

خودروی هوشمند الکتریک

IEV7

پوستر5: ساخت ایران

ایستگاه شارژ هوشمند

پوستر6: ساخت ایران

خودروی هوشمند الکتریکی IEV2